ait banner

การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (1 ก.ค. 2563)

การประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก สพม.เขต 21

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน

ได้รับความร่วมมือจากองค์กรสาธารณสุขชุมชนในการร่วมคัดกรองก่อนเข้าสถานศึกษา