ชื่อ - สกุล  นายโชคชัย  ชินโณ
 ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม
 วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
 วุฒิการศึกษา  กศ.ม.บริหารการศึกษา
 โทร.  095-1687598
 E-Mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 rumphai 57  doungmala 57  wirawan 62  wichian 60
 นางสาวรำไพ  ดวงศิลา นางสาวดวงมาลา  พันธ์หล้า  นางวิลาวรรณ ฮาดวิเศา นายวิเชียร  แวดล้อม
 หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ  หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป