แผนปฏิบัติการโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม
 ปีการศึกษา 2562
 ปีการศึกษา 2563