การดำเนินการด้านการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม