ait banner

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

 

แนวทางการป้องกันการติด 0 , ร , มส ของนักเรียนโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม