ait banner

การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม

รับการการประมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน จากหน่วยงานภายนอก

การประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยคณะกรรมการจากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน / ดำเนินการเป็นประจำ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อ 1 ภาคเรียน

ได้รับความร่วมมือจากองค์กรสาธารณสุขชุมชนในการร่วมคัดกรองก่อนเข้าสถานศึกษา