ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

 no gift policy