คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 

 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

 

 การขอลาออกของนักเรียนของโรงเรียนสังกัด สพฐ.