คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2565

 

 

พรรณางาน / แนวทางการปฏิบัติงานโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม