ait banner

ที่  รายการ 
1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545)
3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553)
4 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562)
5 พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
6 พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553)  
7 พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562)  
8 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  
9 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551)  
10 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553)  
11 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  
12 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  
13 ระเบียบ่กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562  
14 ระเบียบ่กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  
15 ระเบียบ่กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563