ชื่อ - สกุล  นายโชคชัย  ชินโณ
 ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม
 วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
 วุฒิการศึกษา  กศ.ม.บริหารการศึกษา
 โทร.  095-1687598
 E-Mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 witthawat 63

 ชื่อ - สกุล  นายวิทวัฒน์  บุตรพรม
 ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม
 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
 วุฒิการศึกษา  ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
 โทร.  095-1698195
 E-Mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

       
 นางสาวดวงมาลา  พันธ์หล้า นางวิลาวรรณ  ฮาดวิเศษ นายวรณัฐชิระ  แวดล้อม นางอำไพ  พลสงคราม
 หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ  หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 087-8544622 Tel. 081-7080861 Tel. 089-9415589 Tel. 095-6658618